Publicerat 20 december 2019

Hygieniska gränsvärden för gas

Arbetsmiljöverket talar om två typer av hygieniska gränsvärden, nivågränsvärde och korttidsgränsvärde. Dessa har satts för att begränsa luftföroreningarna och skydda personer som befinner sig i miljön. Olika personer är olika känsliga för vissa gaser och luftföroreningar, därför går det inte alltid att dra en skarp gräns mellan en acceptabel och skadlig halt av ett ämne. Då gränsvärdena enbart är en sammanvägd bedömning av hälsoriskerna och vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att genomföra på en arbetsplats är det viktigt att hålla nere de farliga gaserna på så låga nivåer som möjligt, även om man ligger under nivån för det hygieniska gränsvärdet. Detta är speciellt viktigt i miljöer där man riskerar att exponeras för flera olika ämnen samtidigt eller utför tungt fysiskt arbete.

Nivågränsvärde

Detta är den definition som man vanligtvis pratar om i samband med hygieniska gränsvärden. Detta gäller för exponeringen under en hel arbetsdag på åtta timmar. Provet görs under ett normalt arbetspass, vanligtvis åtta timmar, minus raster.

Korttidsgränsvärde

Denna definition gäller för ämnen som är speciellt farliga och som redan under en kort tids exponering kan vara skadliga. Vanligtvis gäller mätperioden för 15 minuter men i vissa fall fem minuter. Det finns bindande och vägledande korttidsgränsvärden där vägledande gränsvärden markeras som V i listan.

Gränsvärden för olika gaser

Nedanför listas några olika gaser och dess hygieniska gränsvärden mätt i ppm (parts per million). “V” står för att gränsvärdet är vägledande och inte bindande enligt svensk lag. Värdena är hämtade från arbetsmiljöverkets föreskrifter i broschyren “AFS 2018:1” som kan hämtas här.

 

ÄmneNivågränsvärde (ppm)Korttidsgränsvärde (ppm)Anmärkning
Bensen0,53
Bensin, industri, oktantyp200300
Fosfin0,10,2
Klordioxid0,10,3
Koldioxid5 00010 000V
Kolmonoxid20100
Kvävedioxid0,51
Kvävemonoxid2-
Lustgas100500V
Propen500-
Svaveldioxid0,51
Vätecyanid0,93,6
Väteselenid0,010,05
Vätesulfid510

Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner