Publicerat 5 december 2019

Vad är explosiv gas?

Huruvida gasen är brandfarlig eller explosiv beror till viss del på språkbruk men också på den brandfarliga gasens koncentration och om förloppen sker inomhus eller utomhus.

 

Övre och undre brännbarhetsgräns

Varje gas har en övre brännbarhetsgräns (UFL, upper flamable limit) och en undre brännbarhetsgräns (LFL, lower flamable limit). Vid en för låg halt av den brandfarliga gasen så finns inte tillräckligt med bränsle för att hålla igång förbränningsförloppet. Däremot om koncentrationen är för hög så har gasen ersatt luften så mycket att det inte finns tillräckligt med syre för att underhålla förbränningsförloppet. Koncentrationer mellan den undre och övre brännbarhetsgränsen benämns som brandfarliga och i vissa fall explosiva gasnivåer.

Undre och övre brännbarhetsgräns för explosiv gas.

Vid en viss koncentration av gasen uppnås en idealisk blandning av luft och gas vilket ger maximal tryckökning (största explosionen).

 

Brännbarhetsgränser för olika gaser

Angett i volymprocent (vol%).

 

Bensinånga

Undre gräns: 1

Övre gräns: 8

 

Gasol

Undre gräns: 2

Övre gräns: 10

 

Vätgas

Undre gräns: 4

Övre gräns: 77

 

Kolmonoxid

Undre gräns: 11

Övre gräns: 74

 

Andra atmosfärer än luft

Ovan gäller för en atmosfär bestående av vanlig luft, rumstemperatur på 20°C och normalt atmosfärstryck på 1013 mbar. I andra atmosfärer än den beskrivna kan nivåerna och gränserna skilja sig åt.

En minskad syrehalt kan försvåra eller förhindra förbränning. Som exempel har Forsmark kärnkraftverk i vissa rum minskat syrehalten till 15 volymprocent. Det har visat sig ha minimal effekt på en fullt frisk person, men gör det omöjligt att tända en tändsticka i rummet.

På samma sätt kan en ökad nivå av vattenånga förhindra brand. Ringhals kärnkraftverks vattenfyllda haverifilter hålls uppvärmda till 90°C för att förhindra brand om en stor mängd vätgas samlas i filteranordningen vid en härdsmälta.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner