Publicerat 13 september 2018
Uppdaterad 2 januari 2020

Vad är ISO 22000: 2018?

Nu är det klart. ISO 22000: 2018 ersätter den tidigare, ISO 22000: 2005. Detta betyder att den gamla certifieringen från 2005 upphävs och företag som är certifierade enligt den äldre utgåvan har tre år på sig att övergå till den nya versionen från offentliggörandet.

 

Vad är ISO 22000 certifieringen?

Livsmedelssäkerhet handlar om att vägen från jord till bord sker på ett säkert och hållbart sätt där riskerna för sjukdomar minimeras och kvalitén på produkten hålls hög. ISO 22000 är en kvalitetsstämpel på att organisationen jobbar för att hålla uppe en god hygien med utarbetade principer och system för uppföljning och dokumentering av kvalitetsarbetet. Den inger förtroende för företaget och dess produkter. En certifiering innebär dock inte enbart en massa extrajobb och pappersarbete, utan den medför även en effektivisering av produktionen.

Bygger på HACCP och GHP

ISO 22000 bygger på HACCP-principerna som står för Hazard Analysis  and Critical Control Points, på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter. Det är en arbetsmetod utarbetad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation som syftar till att kartlägga, bedöma och kontrollera risker i livsmedelsproduktionen som kan orsaka skada hos konsumenten. En viktig punkt inom arbetssättet är kritisk styrpunkt med syftet att förebygga, undanröja eller reducera en fara. Inom EU är kravet att alla organisationer som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP med egenkontroll som även baseras på god hygienpraxis (GHP).

Det finns flera företag som hjälper organisationer som önskar certifiering av ISO 22000. Viktigt att komma ihåg är dock att ett certifikat inte enbart är ett papper i en pärm och en stämpel på produkten, utan det är ett arbetssätt med strukturer som hela organisationen efterföljer.

Vad uppdateringen innebär

Uppdateringen till ISO 22000: 2018 innebär bland annat:

  • Antagande av High Level Structure som är gemensamt för alla ISO-standarder, vilket gör det lättare att kombinera de olika. “HLS” bygger bland annat på tydlig ansvarsfördelning och kommunikation i organisationen, uppföljning för att hela tiden utveckla arbetssätten och tydlig planering från ledarskapet.
  • Ett nytt riskperspektiv som skiljer på operativ nivå och ledningsnivå.
  • Starka kopplingar till Codex Alimentarius Comission, ett FN-program för livsmedelsstandarder för att ta fram säkra livsmedel på ett hållbart sätt.

För att hålla uppe en hög livsmedelskvalité krävs utrustningar för kontroll och övervakning. PROREG Control AB har ett stort utbud av instrument för livsmedelskontroll som ser till att förpackningarna lever upp till kraven. Vi har bland annat metalldetektorer, dataloggers för kontroll av fukt, temperatur och tryck, instrument för gasanalys, täthetskontroll, röntgenutrustningar och gaslarm.

Läs mer

Vill du läsa mer om ISO 22000-certifieringen?

Läs mer på SIS hemsida (Sveriges representant i internationella standardiseringsorganisationen ISO).


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner