Publicerat 9 oktober 2019
Uppdaterad 11 augusti 2021

Varför gasvarnare?

Gasvarnare bör användas i utrymmen och i produktioner som hanterar gas eller där risk för exponering av farliga gasnivåer förekommer. Detta för att skydda personal från hälsoskadliga gaser och skydda lokaler mot brand och explosion. Gasdetektorer kan användas för att detektera de flesta gaserna.

Tre kategorier

Farliga gaser brukar delas in i tre kategorier, kvävande, brännbara och giftiga gaser.

 

Kvävande gas

Kvävande gaser

Kvävgas, koldioxid, argon, nitrogen etc.

 

 

Brandfarlig gas Brandfarliga gaser

Vätgas, metan, propan etc.

 

 

Giftig gas Giftiga gaser

Kolmonoxid, kväveoxid, svavelväte etc.

 

 

Lätta och tunga gaser

En viktig parameter när man talar om gaser är gasens densitet (tyngd). Man brukar då använda luften som referensvärde och anges som 1. En gas med högre densitet (tyngre) än luften anges med tal över 1 och gaser med lägre densitet (lättare) anges med tal under 1. Detta spelar roll för vart gasen tar vägen vid utsläpp. Är gasen lättare så stiger den, men är gasen tyngre kommer den istället sjunka mot golvet.

Generellt brukar lättare gaser ventileras bort snabbt, men i täta utrymmen kan den samlas under tak. Tyngre gaser sjunker och kan spridas längs med golvet till andra rum och även där utgöra fara.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av några olika gaser.

 

Syrgas (O2)

 • 21% i vanlig luft.
 • Nödvändig för allt djurliv, brist på syre leder till kvävning.
 • Är i sig själv inte brännbar men påskyndar förbränning. En förhöjd syrenivå påverkar antändningstemperatur, brinnhastighet och brandens temperatur.
 • Densitetstal: 1,11

 

Kvävgas (N2)

 • 78% i vanlig luft.
 • Ej giftig men kan orsaka kvävning om den tillförs i en lokal.
 • Densitetstal: 0,97

 

Argon (Ar)

 • 0,93% i vanlig luft.
 • Kvävande.
 • Densitetstal: 1,38

 

Koldioxid (CO2)

 • 0,04% / 400 ppm i vanlig luft.
 • Kvävande. Halter över 50 000 ppm leder till medvetslöshet.
 • Densitetstal: 1,53

 

Kolmonoxid (CO)

 • Giftig. Binder 200 gånger lättare till blodets hemoglobin, det syrebindande protein i de röda blodkropparna, än syre och orsakar därför syrebrist i vitala organ.
 • Färg- och luktfri. Bildas vid ofullständig förbränning av kolväten.
 • Densitetstal: 0,97

 

Metan (CH4)

 • Extremt brandfarlig.
 • Densitetstal: 0,55

 

Svavelväte (H2S)

 • Brandfarlig och giftig gas.
 • Påverkar det centrala nervsystemet. Kan leda till medvetslöshet och i värsta fall andningsförlamning och död.
 • Densitetstal: 1,19

 

Läs mer om farliga gaser och dess gränsvärden på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Se sidan där vi samlat länkar kring vilka lagar och regler som gäller vid gashantering och läs om vilka hygieniska gränsvärden som gäller för olika gaser.

I miljöer där det finns risk att exponeras för farlig gas är det viktigt med ett robust gaslarm. Se vårt utbud av bärbara och stationära gaslarm här.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner