Publicerat 26 juli 2021
Uppdaterad 23 augusti 2021

Vad är ett gaslarm?

Enkelt uttryckt är ett gaslarm en enhet som varnar vid en viss nivå av en viss gas. Det finns dock flera olika typer av gaslarm som använder olika tekniker för att detektera gas. Den huvudsakliga distinktionen man gör inom gasvarnare är om larmet är fast monterat (stationärt) eller om det är bärbart. Stationära gaslarm används för gasövervakning i utrymmen och lokaler där risk för skadliga halter av gaser föreligger, exempelvis laboratorier, industrier och fabriker. Portabla gasvarnare är ett personligt skydd som fästs på kroppen, allra helst nära inandningsområdet och används med fördel i till exempel gruvor och arbete i manhål eller brunnar.

Hur fungerar gaslarm?

Gasvarnare har en sensor som reagerar på gasen den ska varna för. Det finns olika typer av sensorer som bygger på olika tekniker för vilka beskrivs nedan.

Gasvarnarens komponenter och delar

Elektrokemiska detektorer

Fungerar genom att låta gasen strömma genom ett tunt membran till en elektrod där den oxideras eller reduceras. Den producerade strömmen bestäms av hur mycket av gasen som oxideras och indikerar nivån på gasen. Intervallet för vilket den ska detektera gasen bestäms genom att ändra i den porösa barriären.

Elektrokemiska sensorer anses mycket stabila och pålitliga då de består av en fysisk diffusionsbarriär/membran. Dock utsätts den för korrosiva ämnen och kemisk förorening vilket gör att sensorn måste bytas ut med ett visst intervall, vanligtvis varje eller vartannat år.

Fotojoniseringsdetektorer (PID)

PID-detektorer (eng. Photoionization Detectors) använder en UV-lampa med hög fotonenergi för att jonisera kemikalier i gasen. Om föreningens joniseringsenergi är lägre än lampans så matas en elektron ut och den ström som bildas är proportionell mot gaskoncentrationen. Det finns flera olika lampfotonenergier som används där 10,0 eV, 10,6 eV och 10,7 eV är de vanligaste. Sensorernas livslängd varierar kraftigt beroende på vilken fotonenergi som används, där en standardsensor kan hålla i flera år medans andra behöver bytas med några månaders mellanrum.

Katalytiska sensorer

Dessa används för detektering av brännbara gaser som utgör en explosionsrisk vid koncentrationer mellan dess undre (LEL) och övre (UEL) brännbarhetsgränser. I dessa sensorer sitter aktiva och passiva pärlor innehållande platinatrådspolar på motsatta sidor på en wheatstonebrygga och värms upp elektriskt till ett hundratal grader. Den aktiva pärlan innehåller en katalysator som låter brännbara gaser oxideras vilket värmer pärlan ytterligare och ändrar därmed dess elektriska motstånd. Spänningsskillnaden mellan de aktiva och passiva pärlorna är proportionell mot koncentrationen av alla förekommande brännbara gaser. Gasen når sensorn genom att passera en sintrad metall som skapar en skyddande barriär för att inte orsaka explosion i ett explosivt (ATEX) område.

Infraröda punktsensorer

IR-sensorer använder strålning som passerar genom en känd gasvolym. Energi från sensorstrålen absorberas vid vissa våglängder beroende på gasens egenskaper. Exempelvis kolmonoxid detekterar våglängder på 4,2-4,5 µm. Energin i denna våglängd jämförs med en referensvåglängd utanför absorptionsområdet och skillnaden i energi mellan dessa är proportionell mot gaskoncentrationen.

Denna sensor är fördelaktig då den inte behöver placeras i gasen för att detektera den, utan kan användas för fjärranalys och därmed övervaka stora områden.

Halvledarsensorer

Även kallade metalloxidhalvledarsensorer (MOS-sensorer). Detekterar gaser genom en kemisk reaktion som sker när gasen kommer i kontakt med sensorn. Det vanligaste materialet som används i MOS-sensorer är tenndioxid och det elektriska motståndet i sensorn minskar när den kommer i kontakt med den övervakade gasen. I vanlig luft är tenndioxids motstånd vanligtvis 50 kΩ men kan sjunka till 3,5 kΩ i närvaro av 1% metan. Förändringen i motstånd används för att beräkna nivån på gasen. Då de är mycket mångsidiga lider de dock av korskänslighet med fuktighet.

 

På denna sida kan man läsa mer om hur gaslarm fungerar (på engelska).

Vi på PROREG har ett stort utbud av gasvarnare med sensorer som använder de olika teknikerna nämnda ovan. Se vårt utbud av gaslarm eller kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90 om ni vill ha hjälp i ert val av gasvarningssystem.


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner