Publicerat 13 augusti 2021
Uppdaterad 19 augusti 2021

Var ska gaslarm placeras?

Gaslarmets placering är av stor vikt för att det ska kunna detektera farliga gaser snabbt. Ett felmonterat gaslarm kan vara förödande då skadan redan kan vara skedd när det upptäcker gasen. Man kan tänka sig en rökdetektor som felaktigt monteras nära golvet – då brandrök stiger måste hela rummet fyllas med rök innan den börjar larma och då är det redan försent.

Placering av stationära gaslarm

Ett stationärt gasvarningssystem består av en larmcentral, en eller flera detektorer och eventuellt även larmdon som sirener och blixtljus. Larmcentralen monteras med fördel i huvudhöjd för enkel hantering av enheten. Den bör dock monteras utanför det utrymme som systemet övervakar, allra helst i ett separat rum. Detta för att kunna läsa av larmnivåer och manövrera enheten på säker plats utanför området med farlig gas.

Gasdetektorer är de enheter som detekterar gaserna och dess montering beror på gasens egenskaper. Är det en detektor för lättare gaser såsom exempelvis metan ska detektorn monteras högt, ca. 15-30 cm under taket.

Ska detektorn övervaka tyngre gaser som till exempel gasol och koldioxid ska detektorn istället monteras lågt, nära golvet. 15-30 cm över golvnivå är lämpligt.

Eventuella larmdon som skyltar, blixljus och sirener bör monteras väl synligt och ej blockeras av andra objekt för att se till så att alla på platsen eller i lokalen uppfattar larmet. Det kan även vara till fördel att installera skyltar som visar vilken sorts larm som utlösts och vilken risk som föreligger, exempelvis en LED-skylt med “kvävningsrisk” vid ett syrgaslarm eller “explosionsrisk” vid ett gasolläckage.

Det kan även vara lämpligt att installera fläktar som går igång och vädrar bort gasen vid ett larm. Detta för att snabbt få ut gasen ur byggnaden, framförallt om det handlar om brandfarlig eller explosiv gas.

Placering av bärbara gaslarm

För bärbara gaslarm brukar man säga att de ska bäras så nära huvudet och ansiktet som möjligt. Detta är naturligtvis för att den ska mäta så nära inandningsområdet som möjligt. Risken om man till exempel har gaslarmet i fickan är att gasinsläppet täpps igen och larmets funktion försämras. Men det finns ännu en anledning till denna placering och den är att vid ett eventuellt utlöst larm så kommer gaslarmet att börja blinka, tjuta och eventuellt vibrera. Bär man då gasvarnaren i fickan eller bak på ett bälte finns risken att man inte uppfattar larmet, speciellt om man arbetar i en bullrig miljö. En lämplig plats att bära gaslarmet på är exempelvis på axeln, då både ser och hör man larmet tydligt samtidigt som det övervakar luftområdet som man andas.

Enheter med pumpfunktion

Vissa portabla gaslarm, som exempelvis PS200, har en pumpfunktion som ger möjlighet att skicka ner en slang i ett utrymme och pumpa upp gas till larmet för att kontrollera utrymmet innan man går in. Detta är användbart i trånga utrymmen och för att slippa utsätta sig för onödig exponering till farliga gaser när man ska ner i till exempel en brunn eller manhål. Efter en sådan mätning bör man dock ändå bära det portabla gaslarmet då skadliga gasatmosfärer kan uppstå snabbt och utan förvarning.

 

Vi på PROREG Control har ett stort utbud av både stationära gaslarmcentraler med detektorer samt portabla gasvarnare. Vi sköter montering, installation och service av gaslarmen så att ni kan känna er trygga. Se vårt utbud av gaslarm och kontakta oss på info@proregcontrol.se eller 08-774 05 90 om ni vill ha vägledning så hjälper vi er gärna!


Våra leverantörer

Mocon/dansensor partner Ebro Xylem partner Oldham partner GMI partner Kundo partner Safenic partner Logico2 partner Sensotran partner MCQ Instruments partner